Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de muziekschool.

Aanmelden

 • Aanmelding vindt plaats door het indienen of afgeven van een ondertekend inschrijfformulier.
 • Door dit formulier te ondertekenen, stemt u in met deze algemene voorwaarden.
 • Aanmeldingsformulieren worden behandeld op volgorde van ontvangst.
 • Aanmelding garandeert geen directe plaatsing.
 • Inschrijvingen worden automatisch verlengd, tenzij tijdig schriftelijk wordt opgezegd.
 • Voor jongeren onder 18 jaar dient het aanmeldingsformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd (de betalingsplichtige).

Plaatsing leerlingen

 • Nieuwe leerlingen kunnen beginnen met lessen nadat het lesgeld vooraf is betaald via bankoverschrijving. Een factuur wordt aan het begin van elke maand per e-mail verzonden.
 • Indien aangemelde leerlingen niet direct geplaatst kunnen worden, worden ze automatisch op de wachtlijst geplaatst. Hierover ontvangen ze een bericht.
 • Leerlingen die zich hebben aangemeld, krijgen een bevestiging van inschrijving met daarop de vermelde startdatum. Tenzij anders vermeld, worden ze op deze datum verwacht om als nieuwe leerling te worden verwelkomd.

Proeflessen

 • De leerling kan een eenmalige proefles volgen bij een van onze docenten voor een bedrag van €10,-.

Tarieven

 • De tarieven voor de muzieklessen zijn te vinden op de website van Muziekschool Den Haag. Deze tarieven variëren afhankelijk van het gekozen lespakket. De op de website vermelde tarieven zijn de standaardtarieven van Muziekschool Den Haag.

Vakanties en feestdagen

 • Op feestdagen worden in principe geen lessen gegeven. Echter, in overleg tussen leerling en docent kan worden besloten om de les toch te laten doorgaan, of deze op een ander tijdstip in te halen. Als er geen les plaatsvindt, wordt er geen lesgeld in rekening gebracht.

Afmeldingen door docent

 • Indien de docent door overmacht (zoals ziekte of andere omstandigheden) genoodzaakt is de les af te zeggen, zal de docent in overleg met de leerling de les op een ander moment inhalen. In geval van langdurige ziekte van docenten (langer dan twee weken) wordt er geprobeerd de lessen zo veel mogelijk te vervangen.

Afmeldingen door leerling

 • Alle leerlingen dienen zich bij afwezigheid minstens 24 uur van tevoren af te melden bij zowel de docent als bij Muziekschool Den Haag (info@muziekschooldenhaag.nl). Als dit niet tijdig wordt gedaan, zal de les toch in rekening worden gebracht.

Betaling

 • Het lesgeld wordt voldaan via een factuur die per e-mail wordt verstuurd, meestal aan het einde van de maand en bij aanvang van de periode.
 • Als het termijnbedrag niet via automatische incasso kan worden geïnd (gestorneerd), ontvangt u eenmalig een schriftelijk verzoek om binnen zeven dagen te betalen.
 • Indien de betaling voor de tweede keer niet wordt voldaan, wordt het volledige lesgeld direct opeisbaar, verhoogd met € 18,00 administratiekosten.
 • De betalingsverplichting geldt voor het volledige cursusbedrag. Bij niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van de betalingsverplichting behoudt Muziekschool Den Haag zich het recht voor de leerling verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder.
 • Eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Opzegtermijn

 • Bij Muziekschool Den Haag geldt een opzegtermijn van 1 maand voor leerlingen zonder Ooievaarspas. Deze opzegtermijn begint op de eerste dag van de volgende maand na de opzegging. Opzeggingen dienen via de website, e-mail of schriftelijk aan de muziekschool te worden doorgegeven (en niet alleen aan de docent).
 • Leerlingen met een Ooievaarspas dienen minstens 2,5 maand voorafgaand aan de gewenste opzegdatum op te zeggen via de website, e-mail of schriftelijk aan de muziekschool.

Aansprakelijkheid

 • Muziekschool Den Haag is niet aansprakelijk voor kosten die leerlingen maken als gevolg van letsel, ongevallen, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Er kunnen uitzonderingen gelden in gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid voor Muziekschool Den Haag wordt vastgesteld.
 • Daarnaast aanvaardt Muziekschool Den Haag geen verantwoordelijkheid voor kinderen/personen of eigendommen die ongevraagd worden meegenomen tijdens repetities of optredens.

Voorbehoud

 • De gepubliceerde teksten en bedragen van Muziekschool Den Haag zijn onderhevig aan mogelijke druk- en typefouten.

PRIVACY STATEMENT

Wanneer je je inschrijft voor een cursus, les, workshop, ruimtehuur of onze nieuwsbrief bij Muziekschool Den Haag, verstrek je persoonlijke gegevens. We behandelen je gegevens zorgvuldig en slaan ze veilig op. In ons privacybeleid leggen we uit hoe we dit doen en voor welke doeleinden we je gegevens wel en niet gebruiken. Je vindt er ook informatie over je rechten en hoe je deze kunt uitoefenen.

De algemene verordening gegevensbescherming


Elke organisatie is verplicht om een privacybeleid op te stellen, uit te voeren en te handhaven. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, een Europese verordening die de privacy van persoonsgegevens regelt. Met ons privacy statement voldoen wij zo goed mogelijk aan de eisen van de AVG.

Muziekschool Den Haag behandelt persoonsgegevens op een veilige manier en respecteert de privacy van betrokkenen. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, op basis van de volgende principes:

Grondslag en doelbinding: Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Dit gebeurt alleen met een rechtmatige grondslag.

Verwerking van persoonsgegevens: Muziekschool Den Haag verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. We streven naar minimale gegevensverwerking en proberen waar mogelijk minder of geen persoonsgegevens te verwerken.

Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn voor administratieve taken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Integriteit en vertrouwelijkheid: Muziekschool Den Haag behandelt persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Medewerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We zorgen voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden: Persoonsgegevens van cursisten of klanten worden niet gedeeld met derden.

Welke gegevens worden verwerkt: We verwerken persoonsgegevens van cursisten, geïnteresseerden, deelnemers aan projecten en workshops, contactpersonen bij scholen of andere instellingen en ouders. Dit omvat onder andere NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankrekeningnummers en geboortedata. We vragen geen bijzondere persoonsgegevens en slaan deze dus ook niet op.

Doel van de gegevensverwerking: Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een rechtmatige grondslag, meestal voor de uitvoering van een overeenkomst met een klant of huurder. Denk aan gegevens die nodig zijn voor facturering, communicatie over lessen en verbetering van onze dienstverlening. Als we persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, vragen we toestemming aan de betrokkenen.

Middelen voor gegevensverwerking: We maken gebruik van een professioneel administratiesysteem voor de verwerking van persoonsgegevens.

Toestemming: Bij inschrijving vragen we toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, geluidsopnamen en video’s) voor drukwerk, onze website of social media. We kondigen foto- en videomomenten ook ter plaatse aan en respecteren de wensen van betrokkenen.

Bewaartermijn: De leerlingenadministratie wordt 7 jaar bewaard. Alleen het personeel dat belast is met de verwerking van persoonsgegevens heeft toegang tot deze gegevens. Iedereen die met persoonsgegevens werkt, heeft een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging van gegevens: Ons netwerk en onze systemen zijn beveiligd met wachtwoorden die regelmatig worden gewijzigd. Kasten en kantoren zijn fysiek afgesloten.

Rechten van betrokkenen: Als betrokkene heb je recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit, bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Als je van een van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op.

Wijziging van dit privacy statement: Muziekschool Den Haag behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. We raden je aan dit regelmatig te controleren. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 18 juni 2018.